عنبران

مطالب تاريخي و جغرافيايي و انساني و اقتصادي و فرهنگی و دینی و اجتماعی و سیاسی

تصوير نويسنده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر 1391ساعت 17:24  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{و}و{ه}و{ی}

   

 

   

نی

نِلَه

 

وردست

داستک

نیش ( دندانحیوانات)

گی

 

ورده

واردنه

نِیزه

نیزه

 

ورم

پاندوم

نیست

نی

 

وسیلةموردنیاز

دیلَگ

نیشگون

پیسگین

 

وصله

پینه

نیشزدن

تِکنِی

 

وفا

وفو - بفو

نیشزدنی

تکنیهنین

 

وفادار

وَفوماند

نیم

نیمه

 

وقت

واخت

نیمدار

نیمدوشت

 

وقف

وخم

و

 

 

ولرم

ایلِق

واکس

وَکس

 

ولرمی

ایلِقی

وبال

بَبول

 

ویار

وونی

واشدن

اوبِی

 

ویاری

وونیهتی

واشدنی

اوبهنین

 

ویران

ویرون

وا

اوژ

 

ویرانه

ویرونه

واجب

ووجیب

 

هـ

 

وادار

وودور

 

هار

هار

وارث

ووریث

 

هدفنخورده

فِت - پِت

وارونه

سَبَکون

 

هدیه

سوغتخلت

واژگون

پِگاردِی

 

هذیان

هپروت

واژةتعجبوتأکید

لاپ

 

هاون

هوَنگ

وافور

بافور

 

هر

هار

وام

قارض

 

هرکجا

هارجوهاروِرَه

وحشی

آشیو

 

هرکس

هارکسیهارکشتی

وجب

وِژَه

 

هرگز

هیچ - هیچَن

وجدان

ویژدان

 

هزار

هزو

وجینکردن

هلوق

 

هزارپا

کِرِژدُم

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

هستةمیوه

لاته

 

هماکنونهم

اِسَتَن

هشت

هشت

 

هوا

هوو

هشتاد

هشتو

 

هواپیما

اَلیپَران

هفت

هافت

 

هواکشتنورزیرزمین

گِلفَه

هفتاد

هافتو

 

هشیار

تیلیک

هفده

داوهافت

 

هوو

اَوِسنِه

هُلو

هولی

 

هوویی

اوسنیهتی

همسنوسال

تایتوش

 

هویچ

دومَرشهبومرشه

همانطرف - همانجا

هاقنو- اَیو

 

هیجده

داوهشت

همانندهمتا

آربَه

 

هیچ

هِیشهیچ

هُلدادن

هَوَلیتَه

 

هیچکدام

هیچگله

همراه

همرو

 

هیچکس

هیشکی

همراهی

همروئَتی - هَمروئی

 

هیزم

ایزِم

همسایه

هامسویه

 

ی

 

همسایگی

هامسویهتی

 

یار

یور

همیشه

هِگو - هِژو

 

یاری

یوری

هموار

همو

 

یاد

یود

همواری

هموئی

 

یازده

داوای

همکاری

کویََینَه

 

یافتن

ویندِی

همگی

همَینه

 

یافتنی

ویندَنین

همه

گِرد

 

یائسه

سییین

همین

اِم

 

یخ

بییَه

همینجا

اِمرَه

 

یرقان

زاردی

هندوانه

زماستونی

 

یقه

یخه

هنر

هِنَه

 

یک

ای

هنوز

هَلَه

 

یکبار

ایکَرَه

هماکنون

اِسَت

 

یکباره

ایکرهتی

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

یکجا

ایجو

 

 

 

یکجایی

ایجویی

 

 

 

یکسان

ایجوره

 

 

 

یکسانی

ایجورهتی

 

 

 

یکی

ایلَه

 

 

 

یگانه

ایله

 

 

 

یواشیواش

گَدَهگده

 

 

 

یورتمه

یورقه

 

 

 

یوغ

گیو

 

 

 

یونجه

یونجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 15:25  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{ل}و{م}{ن}

   

 

   
   

 

ل

 

   

 

لااقل

نامالا

   

 

لابه

لووَه

   

 

لاشه

لُوش

 

 

 

لاغر

لود

   

 

لاغری

لودی

   

 

لاف

لوپ

   

 

لاکپشت

کَسِه

   

 

لال

لول

   

 

لالی

لولیلولَتی

   

 

لاله

اَلوله

   

 

لامپا

لامپَهلَمپَه

   

 

لانه

لونَه

 

 

 

لاوک

لوکَه

 

 

 

لایق

لوقی

   

 

لایه

لویَه

 

 

 

لب

لِو

   

 

لبه

مارزَه

   

 

لبةپهن

لَپَک

   

 

لباس

اولَت

   

 

فارسی

تالشی

لبالب

لوبَهلِوکوکلی

 

لوبیا

لوبیه

لبخند

لِوِهژهسِرَی

 

لوزه

لوک

لُپ

جِلم

 

لوچیچشم

چِرهِر

لپه

لَپَه

 

لولا

انجامه

لثه

نَق

 

لوله

لولَه

لحاف

لِف

 

مخزنادراربچهدرگهواره

اوخونه

لحد

اَلحَد

 

لولةسفالی

گِنگ

لخت

لوت- لوچ

 

لولةشیشهایچراغ

لاله

لختی

لوتیلوچی

 

لهکردن

لِرتِنِه

لِذّت

لَذّت

 

لهکردنی

لرتنیهنین

لذیذ

لذّتین

 

 

 

لرزه

لارز

 

لیزخوردن

فِرسِی

لرزیدن

لارزِی

 

لیسیدن

پِلِشتی

لرزیدنی

لارزَنین

 

لیسیدنی

پلشتهنین

لرزنده

اَلارز

 

م

 

لزج

فِسگیل

 

ما

اَمَه

لقمه

جِلمَه

 

مات

موت

لکنتزبان

جوتپَلتَک

 

ماتم

موتم

لکّه

لَکَه

 

ماچ

مَچ

لگد

لقَه

 

مادر

نَنَه

لمیدن

اُدوئِه

 

مادربزرگ

پیَهننه

لمیدنی

اودوئهنین

 

مادرزن

هَسِه

لنگه

لنگَه

 

مادرشوهر

هَسِه

لنگیدن

لانگِهی

 

مادری

ننهتی

لنگیدنی

لانگهنین

 

ماده

موئَه

لواش

لَووش

 

مادگی

موئَهتی

لواشک

لَووشَه

 

مادیان

مودین

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

مار

مورنَهلَتی

 

مبتلا

مِبتلو

مارمولک

مورهچَچول

 

مترسک

دویلَه

ماست

موست

 

متقال

مِتِل

ماسه

هوش

 

مته

ماها

ماسهای

هوشین

 

مجرد

سوبای

ماسوره

مکوک

 

مجموع

گِِرد

مال

مول

 

مچدست

بیلَنگ

مالاو

چَوِه

 

مچپا

چِق

مالایشان

چَوون

 

محال

محول

مالتو

اِشتِه

 

محکم

قوییمقِفچَق- بَرک

مالشما

شِمَه

 

محکمی

قوییمیقفچقی - بَرکی

مالما

چَمَه

 

محلریختنزباله

سَلَوو

مالمن

چِمان

 

محلریختنسرگین

سِلگو

مالیدن

مولِی

 

محلریزشسنگوخاک

رِژول

مالیدنی

مولَهنین

 

محلنگهداریبرّه

وونَه

ماله

مالَه

 

مخفی

نین

مالیات

مولیوت

 

مخفیانه

نونَکِه

ماما

مومِن

 

مدفوعگوشتخواران

گو

مامایی

مومِنَهتی

 

مدفوععلفخواران

سِلگلارد - قق

ماندن

ماندِی

 

مد

رسمدَب

ماندنی

ماندَنین

 

مخملک

اَوی

ماه ( زمان)

مانگ

 

مردار

مردول

ماه ( مهتاب)

اوشِم

 

مرد

مِرد

ماهی

مویی

 

مردی

مِردی

مایه

مویه

 

مردانگی

مِردیهتی

مایعچسبندهوژلهمانند

لیزمَه

 

مردانه

مردونه

مایهیخمیر

حمییوز

 

مرده

مارده

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

مردن

ماردِی

 

معاینه

ماینَه

مردنی

ماردَنین

 

معده

میدّه

مرز

مارز

 

معیوب

ماییف

مرغ

کاگ

 

مغز

مازگ

مرغابیانه

کَوَلَه

 

مغزگردو

لِسِه

مرگ

مارگ

 

مفزدار

کَکَل

مریض

نوخَش

 

مغرب

حَشیاَیشِه

مزاج

میزوج

 

مفت

مِفت

مزد

مِژد

 

مفتی

مِفتَه

مزرعه

وِرَههی

 

مفتول

مافتیل

مزه (طعم)

 طَم - طام

 

مغتنم

کیسِب

مزةترشوشیرین

مِیخوش

 

مکیدن

پِسِپنِی

مژدگانی

مژدانی

 

مگر

مگه

مژه

میژه

 

مگس

موز

مسلمان

مِسِلمون

 

ملّا

مَلّو

مسلمانی

مسلمونی

 

ملائکه

ملایکه

مشت

مِشت

 

ملاقه

ملوقه

مشترک

ایجو

 

ملایم

مِلویم

مشتری

مِشتری

 

ملخ

واشتنکنه

مشرق

هشیبِمِی

 

من ( واحدوزن)

من

مشمع

مشمّوع

 

من ( ضمیر)

آز

مصیبت

مِصیبت

 

منقار

تِک

مضایقه

مضوغَه

 

منی

تِخم

مطرب

موطروف

 

منهم

آزن

مطمئنّ

آرخین

 

منگولهوحاشیةمنسوجات

لیژ

معاف

ماف

 

مو

مو

معاوضهکردن

دَگِشَگ

 

مویدرهم

کِلکه

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

مواظبت ( احتیاطکردن)

هُودی

 

ناخن

نانگر

موتور

 ماتور

 

ناز

نوز

موجدریا

لَپه

 

نازک

نوزکتَنِک

مورمورشدنعصبوغضله

اوژهاوژه

 

ناشتا

اَنوشتو

مورچه

مِژونه

 

ناف

نوف

موریانه

مِرِت

 

ناکام

نوکوم

موش

موره

 

ناله

نوله

ممرز ( درخت)

اولَس

 

نام

نوم

میان

مینه  - آره

 

نامی

نومین

مِه

هِرچَن

 

نامادری

ننهلِگ

مُهر

پیچَتمِهر

 

نامرد

نومرد

مُهره

مِره

 

نامزد

پَواندی

مهریّه

کَبین

 

نامزدی

پواند

مهمان

قونَق

 

ناموس

نوموس

مهمانی

قونَقَتی

 

نامه

کوغذ

میّت

میید

 

نان

نون

میخ

مِخ

 

نانخام

تاتهوَز

میخدوسر

اسکوف

 

نانشیرمال

شِتینهنون

میخچه

مخچه

 

نانآور

نوناوَه

میراث

میروث - سوخَه

 

نانخور

نوناحَه

میز

اُستول

 

ناودان

نوفرینوفچورهنه - نوشران

میل

بِسک

 

نهار

نهو

میوهریزوآفتزده

رِژَه

 

نایلون

نیلون

ن

 

 

نبات

نبوت

 

 

 

نجابت

نجوبت

ناپدید

نِفیت

 

نجّار

نجّور

ناتنی

اوگی

 

نجس

مردول

         

نحس

نخس

 

نقاب

یاشمق

نحوست

نخسیهتی

 

نقره

نِخَه

نخ

توق

 

نمد

نمَه

نخپشمی

شولهتوق

 

نمک

نِمِک

نر ( جنسمذکر)

نییَه

 

نواختن

ژِی

نری

نیهتی

 

نواختنی

ژَنین

نردبان

سِرد

 

نوازش

نوزَه

نرم

نام

 

نوبت

نوبَه

نرمی

نامی

 

نوبر

نوبینه

نزد

تینو

 

نود

نَوّه

نزدیک

نِز

 

نوروز

نَووز

نزدیکی

نِزکی

 

نوزده

داونَو

نسترنوحشی

سِکِرد

 

نوشاندن

پِشومونه

نسوز

اَنهوَش

 

نوشاندنی

پشومونیهنین

نشان

نشون

 

نوشتن

نِوِشتِی

نشانه

نشونه

 

نوشیدن

پِشومِی

نشانی

نشونی

 

نوشیدنی

پشومَه نین

نشتمایعات

زینه

 

نوک

تِک

نشخوار

نِشِه

 

نوکر

نوکَه

نشستن

نِشتِی

 

نوکری

نوکهتی

نشستنی

نشتهنین

 

نَوِه

نَوَه

نعل

نال

 

نهال

توقه

نعلبکی

نالبکی

 

نهان ( مخفی)

نینو

نفت

نات

 

نهادن

نوئه

نفتالین

نفتهلین

 

نیاز

اَژو

نفخ

کوپ

 

نُه (عدد)

نَو

نفس

یَن

 

نه

نِ

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

نی

نِلَه

 

وردست

داستک

نیش ( دندانحیوانات)

گی

 

ورده

واردنه

نِیزه

نیزه

 

ورم

پاندوم

نیست

نی

 

وسیلةموردنیاز

دیلَگ

نیشگون

پیسگین

 

وصله

پینه

نیشزدن

تِکنِی

 

وفا

وفو - بفو

نیشزدنی

تکنیهنین

 

وفادار

وَفوماند

نیم

نیمه

 

وقت

واخت

نیمدار

نیمدوشت

 

وقف

وخم

و

 

 

ولرم

ایلِق

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 15:23  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{ف}و{ق}و{ک}و{گ}


 
 
ف
 
عمیق
نِقِل
 
فارس
فورس
عناد
رِک
 
فارسی
فورسی
عنکبوت
کورَهتَن – تورَهتن
 
فاسدشده ( پوسیده)
پوتِل – پِخَهی
عوضافتادن
دگِشَگ
 
فاصلةسرتاگردن (قفا)
کَفورَه
عیادت
عیودت
 
فال
فول
عیار
عیور
 
فالگیر
فولچی
عیب
عاییب
 
فاله
لونَهمو
عید
عید
 
فانوس
فَنار
عیدی
عیدونه
 
فتیله
پیلتَه
عینک
چَشمَک – عینک
 
فحش
دِژمون
عینخیال
عینتِرِس
 
فدا
فیدو
غ
 
 
فضلةماکیان
زِل
غار
نووَه
 
فرار
تِلِهی
غاز
غاز
 
فراموش
یودو
غبغب
غِِنج
 
فراوانیووفورچیزی
زِپ - بول
غربالآرد
پِرجین
 
فردا
ماشکی - ماشگَده
غربالحبوبات
کَم – کامال
 
فرزند
بالَه
غرقشدن
تَسِهی
 
فرسودگی
اَیوِشییِه
غروب
هشیاَیشِه
 
فروختن
هاتِهی
غسل
غِسل
 
فروختنی
هاتَهنین
غلاف
غلوف
 
فروخته
هاتَشِه
غلطک
وِردول
 
فروکردن
دَقاندِهی
غلطیدن
گلوگلو
 
فروکردنچیزیدرزمین
اَیکویِهی
 
فریب( دستانداختن)
داستدَقاندِه
 
قامت
بَشن
فسنجان
قَیلَه
 
قایق
لوتکَه
فشار
اَیگاتِهی
 
قایقران
لوتکهچی
فشاربده
اَیگات
 
قایمموشکبازی
نینوکوپنِه
فشارنده
اَیمَهگات
 
قباله
قبوله
فشنگ
گولولَه
 
قپّّه
قولوپّه
فقیر
فقِر
 
قبر
قَو
فکّ
اَنگ
 
قبراق
قِروَق
فکر
فیک
 
قبرستان
قوِستون
فلاخن
کِند
 
قبل - قبلی
نا – نایی – ناندَهکی
فلفل
ایستییوت
 
قبلاً
ناکو
فنا
فنو
 
قبله
قِبولَه
فنوشگرد
چَم – فاند
 
قبور
قَوون
فندق
فِندِق
 
قد
بولو
فنر
فنار
 
قدوبالا
بَشنوبولو
فوت ( دمیدن)
ووژِهَی
 
قدرت
قِدرت
فولاد
پولو
 
قدم (گام)
گََم
فهم
فام
 
قرار
قرور
فهمیدن
دَرَسِه
 
قربان
قِبون
ق
 
 
قربانی
قبونِی
قابله
مومِن
 
قرقرهنخ
چِقَهتوق
قاپیدن
دَپوره
 
قرص
حَب
قاچ
کوز
 
قرعه
پِشک
قارچ
گوبَلَگ
 
قسمت
باخش
قاشق
کِچَه
 
قصّاب
قصّوب
قاطر
قاطِه
 
قصاص
قصوص
قالی (فرش)
خالی
 
قضاوت
قضووَت
 
قطره
تِلَه
 
کارگری
فَهلَهتی
قلعه
قالَه
 
کارنده
اَکاشت
قلقلک
قِزلَلَه- قِژلَلَه
 
کاروان
کَروان
قلوه
وِک
 
کاروانسرا
کَروانسَرَه
قنات
قنوت
 
کاریز
کَهریز
قنّاره
قنّوره
 
کاسه
کوسَه – توس
قناعت
قنوعت
 
کاش
خَسَهی
قنداق
قِندَق
 
کاشتن
کاشتِهی
قندان
قتّان
 
کاشتنی
کاشتَهنین
قورتدادن
اَیباردِهی
 
 
 
قوزکپا
چِق
 
کاغذ
کوغَذ
قوری
چانیک
 
کافر
کوفیر
قولنج
کولونچ
 
کافه
قَفَه
قهر
تا
 
کاکل
کَکولَه
قیچشم
زِل
 
کال
کول
قیدماغلزج
لِمب
 
کاه
سِمَه
قیدماغخشک
کورَه
 
کاهسوزنیخوشةگندموجو
قِلچیغ
قیامت
قیومت
 
کاهدان
سِماین
قیر
قی
 
کاهگل
سِمَهگِلی
ک
 
 
کاهل
کوهیل - کِوول
کابوس
قَرَه
 
کاهلی
کِوولی - کِِوولَهتی
کابین
کَبین
 
کباب
کَبوب
کاج
کاج
 
کبد(جگرسیاه)
یَغَهبِند
کاچی
لَکَهتور
 
کبریت
ایپیشگَه
کار
کو
 
کبک
زَنج
کارعجولانه
تاتَهوَجَه
 
کبوتر
کافتِه
کارگر
فَهلَه
 
کبود
کاوو
 
کَپَک
کورَه
 
کر ( ناشنوا )
کُور
کتمردانه
آخلیق – چِخو
 
 کری ( ناشنوایی )
کُوری
کتزنانه
یَل
 
کُرّه ( نوزاداسب )
کِرَه
کتاب
کیتوب
 
کُرّه ( نوزادالاغ )
خوتوخ
کتف
 
 
کِزّ
قِژ
کتهپلو
پِشَهپلو
 
کسیکهدارایپاهایپرانتزیباشد
شاتَهگِر
کثافت
مِردولی
 
کساد
کَسود
کثیف
مِردول
 
کاسب
کوسیب
کج
شات – پِر – هِر
 
کسیکهدارایلببزرگباشد
لِوین
کجا
کورَه
 
کِش
ریزین
کجاست
کِوِه – کورَندَهی
 
کشانکشان
شِکِرشِکِر
کجی
شاتی – پِری – هِری
 
کشاندن
شِکِرنِه
کدام
کوم – کون
 
کشاندنی
شِکِرنیَهنین
کدامیک
کومگِلَه -  کونگِلَه
 
کشتار ( کشتن )
کِشتِه
کدخدا
کَتّو
 
کُشتی
دَچِکِهی
کدو
کِیی
 
کَشتی
گَمی – پوییز – پِرَهخوت
کدوتنبل
بُورانی
 
کشتزار
وِرَه – هی
کرسی
صاندَهلی
 
کشک 
سویَه
کرایه
کیرَه
 
کشیدن 
دَکِرنِهی- شِکِرنهی
کراوات
فوکّول
 
کشیدندخانیات
کَشِهی
کردن
کاردِهی
 
کشیدنبهپایین
اَیکِرنِهی
کرخ
کِه – هینز
 
کشیدنبهبالا 
پِکِرنِهی
کرده
کاردَشِه
 
کشیدنی
دَکِرنیَهنین
کرم
کِم – مِلِه
 
کف
کا
کرمزده
کِمِژو
 
کفایت
اِفوقَه
کرمکدو
لَت
 
کفتار
کافتور
کرور
کُرول
 
کفش
مَشو
 
کفشدوزک
دونَهژَن
 
کُندی
کِندی – کِلی
کَک ( حشره )
کِک
 
کَندن
کاندِهی
کلاغ
لو
 
کَندنی
کاندَهنین
کلافنخ
ویلَه
 
کُندِه
کِندَه
کلام ( سخن )
گَپ - کَلوم
 
کندوگِلی
کاندِه
کلانتر
اَمنیَه
 
کندوچوبی
کِرِژ
کلاه
کِلو
 
کَنِه ( حشره )
گَنَه
کُلُفت
سِراف
 
کوبیدن
کویِه
کُلُفتی
سِرافی
 
کوبیدنی
کویَهنین
کلم
کَلِم
 
کوتاه – کوتاهی ( طول ) 
کوتو – کوتویی
کلنگ
کِلِنگ
 
کوتاه - کوتاهی ( ارتفاع ) 
نِمز – نِمزی
کلوچه
کِلچَه
 
کوچک
روک – گََدَه
کلوخ
آنگِلو
 
کوچکتر
گَدَلی
کلّه
کَلََّه
 
کوچکترین
لاپروک – لاپگَدَلی
کلید
آچَر
 
کوچکی
روکی – گَدَلییَتی
کلیه
وِک
 
کور – کوری ( نابینا )
کو – کویی
کلهپاچه
کَلَّهپوچه
 
کوزةبزرگآب
هِمبَه
کم – کمی
کام - کامی
 
کوزةکوچکآب
بِزَکچَه
کمترین
لاپکام
 
کولهبار
شَلَه
کمد
کُمِد
 
کولاک
سورِغ
کمر
مِینَه
 
کومِه ( محلاستراحتموقت )
کومَه
کمربند
قََیش
 
کوه
باند
کمینکردن
مُوسیِه
 
کوهان
کوروغ
کنار - پهلو
کَنو – پالو
 
کهنه
کانَه
کُنج
کِنج
 
کی ( چهزمانی )
کِینَه
کنجد
کِنجی
 
کیسهکوچک
سِهگَزی
کُند
کِند – کِل
 
کیسهبزرگ
خَرال

کیسهصفرا
زو
 
گذشتن
دَواردِی
کِیف
کِف
 
گذشتنوقتدرو
وَقوم – اَیشِه
کیف
ساک
 
گذشتنی
دواردَنین
کیفر – جزا
دیوون
 
گذشته
دَواردَه
کین ( تنفّر )
کینَه
 
گذراندن
دَووردِنِی
کینهای
کینین
 
گذراندنی
دَووردِنیهنین
گ
 
 
گذرانده
دووردِنیهشِه
گاری
اَرَبَه
 
گرامافون
گِرام
گازگرفتن
قِچژَیِه
 
گران
وِهو
گال ( بیماریپوستی)
گِوِندَن
 
گرانی
وِهویی
گالش ( کوهنشین)
گولِش
 
گراییدن
گاردِی
گالوش(کفش)
کَلوش
 
گراییدنی
گاردَنین
گام
گَم
 
گراییده
گاردَی
گاو
گوُ
 
گربه
پیشیگ
گاوکوهی
کوژگو
 
گربةوحشی
سامبوئَه
گاونر ( اختهشده)
گیتَهگو
 
گرد ( دایرهایشکل)
گردول
گاونر (اختهنشده)
کل - کَله
 
گرداندن
گوردِنه
گاوآهن
خیش
 
گردش
نَوِی
گاودانه( علوفه)
کِرچِم
 
گردن
گِیی
گاومیش
گومیش
 
گردنبند
گیوزَه
گهواره
گوفِه
 
گردو
وِز
گچ
گِج
 
گردیدن ( دنبالچیزی)
نَوِی
گچی
گِجین
 
 گرسنه
وَشیان
گدا
پیَهچِن
 
گرسنگی
وَشیانی
گدایی
پیهچِنَهتی
 
گرفتن
گاتِهی
گذاشتن
نوئه
 
گرفتنی
گاتهنین
گذاشتنی
نوئهنین
 
گرفته
گاتهشه

گرفتار
گیرفتور
 
گشودن
اوکاردِی
گرفتاری
گیرفتوری
 
گشتن
نَوِی
گرگ
نِچی
 
گشتنی
نَوَنین
گرم
گام
 
گشته
نَوَی
گرمشدن
تاسبِه
 
گشنیز
گِشنی
گرماگرم
تَسهوَسه
 
گفتارواهی
هَپَروت
گرمی
گامی
 
گفتگو
ووتِهووژ
گرمابه
گاماوو – حموم
 
گفتوشنود
ووتِهمَس
گرو
گیرو
 
گفتن
ووتِی
گِرِه
آنگِل
 
گفتنی
ووتَهنین
گریه
بَمِه
 
گفته ( گفتار)
ووتِی
گریهکردن
بمِهی
 
گول
وِل
گریان
بَمِندَی
 
گلپر
سویهلیف
گریاندن
بُونِیه
 
گِل
گِلی
گریاندنی
بُونِیهنین
 
گلمژه
گاندِمَه
گریانده
بونیهشِه
 
گلابی
آنبو
گریختن
تِلِی
 
گلابیجنگلی
هولَه
گریختنی
تِلَهنین
 
گلایه
گِرَی
گریخته
تِلَی
 
گلو
لوک- خِرتَه
گَزیدن ( نیشزدن)
تِکنِی
 
گلّه
گَلَه
گزیدنی
تکنیهنین
 
گلهبان
گَلان
گَزیده
تِکنیهشِه
 
گلیم
کیلم
گُزیدن( انتخابکردن)
پِچِنی
 
گم( مفقود)
گین
گزیدنی
پچنیهنین
 
گمان
گِمون
گزیده
پِچِنیهشِه
 
گناه
گِنو
گسستن
پِسِندِنِی
 
گنبد
گِنبَذ
گشاد
هوویژ
 
گنبدی
گِنبذین
 
گنجشک
کومهکیژه
 
گونیبزرگ
خَرال
گنجشکآبی
پالِپِه
 
گُوِه
پوز
گندم
گاندِم
 
گوینده
اَووت
گوجهفرنگی
پامهدور
 
گیج
گیژ
گودالبزرگآب
بیل – هستِل
 
گیرکردن
دَماندِه
گودالکوچکآب
خِل
 
گیسو
مویَهخول
گودی
نِقِلی
 
گیلاس
گِلیوس
گوز
تیز
 
 
 
گوزن
کوژبِز
 
 
 
گوسالةزیریکسال
گوگ – گوگله
 
 
گوسالةیکساله
پورنَه
 
 
 
گوسالةبالاییکسالماده
یَوِه
 
 
 
گوسالةبالاییکسالنر
کَل – کَله
 
 
 
گوسفند ( بهترتیبسن)
وَه – دِر-  پَس
 
 
گوسفندگوشکوتاه
کِر
 
 
گوسفندبدونگوش
کوت
 
 
گوسفندنر
قوچ
 
 
گوش
گوش
 
 
گوشخز
دِدوم
 
 
گوشت
گوژد
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 15:20  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{ط}و{ظ}و{ع}و{غ}

   

 

ط

 

   

 

طایفه

طویفَه

   

 

طاقت

کِرِشنِه

   

 

طاقچه

رَفَه

   

 

طرف

طون

   

 

طرفبالا

پِنتون

   

 

طرفپایین

ژینتون

   

 

طعنه

طاهنه

   

 

طلا

قِزِل

   

 

 

 

طلاق

طلوق - بِکاردهی

 

عدس

مَژو

طلسم

طلیسیم

 

عرقبدن

آک

طمع

طاما

 

عرقآلود

آکین

طناب

ژییَه

 

عروس

وَیی

طوفان

طیفون

 

عروسی

وَیَه

طویله

طَوولَه

 

عروسک

وَیی

طهارت

طهورت

 

عریان

لوچلوتلوپپوز

ظ

 

 

عزا

عزو

ظالم

ظولِم

 

عسل

آنگیوین

ظرف

قاب

 

عصا

عصو

ظرففلزی

سینکَه

 

عطسه

صَب

ظرفگلیپختگوشت

دیزَه - گودوش

 

عطش

علَهتَش

ظرفجمعآوریادراربچهدرزیرگهواره

اوخونَه

 

عقب

دوماپِشت

ع

 

 

عقاب

بَهِه - عَلِه

عادت

عودت

 

علاج

علوج

عاجز

عوجیز

 

علاقه

علوقَه

عادل

عودیل

 

علاقهوتوجه

پیرنِمات

عار

عور

 

علامت

علومت

عاقل

عقلماند

 

علف

عالَف

عالم

عولیم

 

علفنورس

تیشَه

عبادت

عِبودت

 

علوفةدرهم

رِنَه

عبرت

عیبرت

 

علوفةتازهوبستهبندینشده

یَمَه

عتاب ( تندی)

اوتوو

 

علوفةبستهبندیشده

دارز

عتیقه

عَنتِقَه

 

عمارت

عمورت

عجله

تَلَسمیش

 

عمامه

عمومه

عداوت

عدووت

 

عمّه

مامَه

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

عمهزاده

مامهزو

 

غنیمت

کیسِب

عمو

مامو - عامو

 

غیرت

غِریَت

عموزاده

عامویهزومامیهزو

 

غیرتی

غِریَتین

عمق

نِقِلی

 

 

 

عمیق

نِقِل

 

   

عناد

رِک

 

 

 

عنکبوت

کورَهتَنتورَهتن

 

 

 

عوضافتادن

دگِشَگ

 

 

 

عیادت

عیودت

 

   

عیار

عیور

 

   

عیب

عاییب

 

   

عید

عید

 

 

 

عیدی

عیدونه

 

 

 

عینک

چَشمَکعینک

 

 

 

عینخیال

عینتِرِس

 

 

 

غ

 

 

   

غار

نووَه

 

   

غاز

غاز

 

   

غبغب

غِِنج

 

 

 

غربالآرد

پِرجین

 

   

غربالحبوبات

کَمکامال

 

   

غرقشدن

تَسِهی

 

 

 

غروب

هشیاَیشِه

 

 

 

غسل

غِسل

 

 

 

غلاف

غلوف

 

   

غلطک

وِردول

 

   

غلطیدن

گلوگلو

 

 

اَیکویِهی

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 15:17  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{س}و{ش}و{ص}و{ض}

   

 

 

 

   

 

سالآینده

اومَهسور

 

 

 

سالگذشته

پونَه

   

 

سالماقبلسالگذشته

پیونَه

 

 

 

سالنو

اَوَهسور

 

 

 

سالم

سولِیم

   

 

سامان

سوهمون

   

 

سایه

سو

   

 

ساییدن

سویِه

 

 

 

سبد

سَوَه

 

 

 

سبز

هاوز

سائل ( گدا)

گَدوپیهچِن

 

سبزی

هاوزَه

سابق

سوبیق

 

سبک

سِوِک

سابقه

سوبیقه

 

سبکی

سِوِکی

ساییدن

سویِه

 

سبوس

پین

ساحل ( کنار)

کَنو

 

سپردن

داستباردِه

ساختمان

سَختومان

 

سپرز

شِپارز

ساختن

سوختِه

 

سپست( نوعیعلف)

سِبِست

ساده

سوده

 

ستاره

آستووَه

سادگی

سودَتی

 

ستون

هِستونسونَه

ساز

سوز

 

سحری

چَسَینهَچَسِهی

سازش

سوزِش

 

سخت

ساخت

ساعت

ساعات

 

سختی

ساختی

سافل

سوفل

 

سخن

سِخان

ساق

پوچَه

 

سدّ ( بند )

سَهوون

ساقةگندموجو

کِلَش

 

سر

سَه

ساکت

تام

 

سرآمدن

سَهاومِهیسَهبِهی

سال

سور

 

سربالا

پِتاتسَبَبپِه

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

سربرهنه

سَهبَنَهسو

 

سِرگین

سِل

سرآزیر

سَهبَژژِه

 

سرگینگاه

سِلگو

سرب ( فلز )

سِلپ

 

سرمایشدید

شَختَه

سربی

سِلپین

 

سرماخوردگی

ساردگِنِهی

سرباز

سَهاوژ

 

سرمایه

سَمویَه

سربرآوردن

سَهبِواردِه

 

سرمه

سمَه

سربسته

سَهباستَه

 

سرنا

زِرنو

سربلند

سَبارز

 

سل ( بیماری )

سِیلّ

سربلندی

سَبارزی

 

سلام

سَلوم

سرپا

سَپپو

 

سلامت

سَلومت

سرخ

سِ

 

سلامتی

سَلومتی

سرخکردن

اوبِشتِه

 

سلمانی

دَلّوک

سرخی

سِیی

 

سلیقه

سَلِقَه

سرخس

وِل

 

سُمّ ( ناخنحیوانات)

سِمب

سرخک

سِلی

 

سمباده

سُمباتَه

سُرخوردن ( سُرسُره)

فِرسِهی - فِسگیل

 

سمندر

کَلَهکافچهاوزَهگودوشکرتنکَله

سرد

سارد

 

سمور

سامبوئَه

سردکردن

اوسیونِهی

 

سنّ ( طولعمر)

سِنّ

سردی

ساردی

 

سنتور

سانتور

سرشیر 

خومَهتو

 

سنجاب

آغسَهسیچان

سُرفه

تُوخِه

 

سنجاغ

سانجَغ

سُرفهکردن

تُوخِهی

 

سنجد

سِنجِه

سرکوفت

سارکویَه

 

سندان

زِیندون

سرکه

سِرکَه

 

سنگ

سِغ

سرگردان

سَفیل

 

سنگاندازچرمی ( فلاخن )

ریزینَهچولَه

سرگرم

سَگام

 

سنگین

گِوون

سرگیجه

سَگیژلَه

 

سنگینی

گِوونی

   

 

   

سوا ( جدا )

جو

 

سیرابی

شیلدون

سواد

سَهوود

 

سیرسیرک

سیسارگ

سوارشدن

پِنِشتِهی

 

سیزده

داوسِه

سوت

تیتَک

 

سیصد

سِصا

سوتزدنبادهان

فِشتِرِق

 

سیل

اووَیز

سوتزدنبادهانباآهنگ

اویَهزِلِه

 

سیلی

سیلّی

سوختن (سوزاندن )

سوتِهی

 

سیمان

سِمِند

سوختنی

سوتَهنین

 

سینما

سینَمو

سود

مَنفَت

 

سینِه

سینَه

سوراخ

حِل

 

سینهپهلو ( بیماری )

سَتَلجَم

سوزاندنمویکلهپاچه

پِسوتِهی

 

سینهکوه

دیمَه

سوزن

دارزَن

 

سینی

پودنیس

سوزنبزرگدوخت

شولَهدارزَنغِغ

 

ش

 

سوسک

پِسپِسِلو

 

شاخ

شوخ

سوهان

سِخون

 

شاخه

ُخولَه

سه ( عدد )

سِه

 

شاخةفرعینازک

شیو

سی ( عدد )

سی

 

شاد

شُو

سیاه

سییو

 

شادی

شُویی

سیاهی

سیوئی

 

شادمانی

شویشو

سیاهدانه

قَرهَدونَه

 

شاغول

شوغول

سیب

سِف

 

شال

شول

سیبزمینی

یِرالمَه

 

شالیزار

بیجور

سیخ

بِسک

 

شام

شانگونَه

سیخونک

بیز

 

شانزده

داوشاش

سیخشدنموبربدن

بیزبیز

 

شانه

شونه

سیر ( خوردنی )

سی

 

شانهبهسر

شونَهپَپّوچینهپاپپو

سیرشدنازغذا

سی

 

شانةپشم

شونَهمی

         

شاید

گاسی

 

شکّاک

شَکّوک

شاهد

شوهِید

 

شکاندن ( شکستن )

آرِشتِهی

شاهین ( پرنده )

پُوت

 

شکاندنی ( شکستنی )

آرِشتَهنین

شب

شَو

 

شکل

عَکس

شبدر

خَشَه

 

شکم

لَوَه

شباهت

اوشِهی

 

شکمدرد

سانجولَوَهدوژ

شپش

سِبِژ

 

شکمبه

شِپانگَنَه

شتر

دَوَه

 

شکمو

لَوَین

شخم

شوم

 

شکوفه ( بازشدنگلگیاهان)

زیزَه

شخمزدن

گیتکاردِه

 

شَل

شِل

شدن

بِی

 

شُل

لَس

شراب

شَروب

 

شلّاق

قَمچی

شرارهآتش

موتموتَه

 

شلتوک

شالتوک

شروعکردن

دوِشگِنِهی

 

شلوار

شالو

شست ( انگشت )

کَلَهآنگشتَه

 

شلوارزنانه

پوجیمَه

شستن

شِشتِه

 

شما ( ضمیر)

شمَه

شستنی

شِشتَهنین

 

شمردن

آشماردِهی

شش ( عدد )

شاش

 

شمردنی

آشماردَهنین

شصت ( عدد )

شِصت

 

شمارنده

آیَشمارد

شعور

شور

 

شمشاد

شِمشو

شفا

شِیفو

 

شمشیر

قَمَه

شغال

شَغول

 

شنا 

سینوو

شقایق ( آلاله )

اَلولَه

 

شنکش

دِمرِخ

شغّه

شَخکَه

 

شناختن

زِنِهی

شکار

شِیکور

 

شناسنده

اَزون

شکارچی

شِیکورچی

 

شنیدن

مَسِهی

شکاف (درز)

هِل

 

شنیدنی

مَسَهنین

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

شوخی 

شوخلِق

 

صبح

صِب

شور ( مزه )

سُو

 

صبحدم

رَوَنده

شوری

سُویی

 

صبر

صَب

شورةسر

نُو

 

صحرا

کافشَن

شوهر

شویَه

 

صحیح - درست

دوز

شیبتند

تِش

 

صخره

کِتهال

شیب - شیبمانند

نِوا - نِواکِه

 

صد( عدد)

صا

شیرخوردنازپستان

دییِه

 

صدا

صدو

شیردادنازپستان

دییونِهی

 

صدازدن

هلِهکاردهیوانکاردِهی

شیرخوردن

شِت

 

صرع

غَش

شیرخوار

شِتاَحَه

 

صغیر

صغِر

شیردان

شیلدون

 

صندلی

صاندلی

شیرده

شِتاَدَه

 

صندوق

صاندوق

شیرین

شین

 

صنوبر

اوشِن

شیرینی

شینی

 

صورت

دیم

شیطان

شَیطون

 

ض

 

شیطنت

شَیطونَتی

 

ضامن

ضومین

شیههاسب

شیوشیو

 

ضلالت

ضلولت

ص

 

 

 

 

صابون

صوبون

 

 

 

صابونی

صوبونین

 

   

صاحب

صوحیب

 

 

 

صادر

صودیر

 

   

صائقه

آوههو

 

 

 

صاف

صوف

 

   

صافی

صوفی

 

 

 

صالح

صولح

 

طلا

قِزِل

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 14:54  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{د}و{ذ}و{ر}و{ز}

 
 
 
داخلشدن
دَشِهی – دَوِهی
خوشبخت
بختهوَر
 
داخلشدنی
دَشِهنین – دوهنین
 
 
داخلکردن
دَقانده
 
 
داخلکردنی
دقاندهنین
 
 
داد
دود
خون
خون
 
دادوفریاد
دودوفریود
خونابه
خوناوو
 
دادن
دوئه
 
 
دادنی
دوئهنین
 
 
دهنده
اَدَه
 
 
دار
دور
 
 
دارکوب
دو  اَکو
 
 
دارو
دَوو
 
 
داس
دو
 
 
داسبزرگعلفچینی
درگز
 
 
داسعلفخردکنی
چین
 
 
داسچوببری
دَگیس
 
 
داستان
نَقل
 
 
داشتن
بِ
 
 
داشتنی
بنین
 
 
دامودواب
مول
 
 
داماد
زِمو
د
 
 
دامان – دامن
دومَنه - دون
دائم
دایم
 
دانا
دونون
دائی
دایی
 
دانایی
دونوئی
داخل
دِلَه
 
دانستن
زِنِی
 
دانستنی
زِنهنین
 
درد
دارد - دوژ
دانگ
دونگ
 
دردکردن
دِژِه
دانه
دونه
 
دردکردنی
دژهنین
دایِه
لَلَه
 
دُردانه
نوزَهدوشته
دجّال
دجّول
 
دررفتنمفصل
بِشِه
دچار
دِچو
 
دررفتن – فرارکردن
تِلِی
دختر
کینه
 
دررفتنی
تِلَهنین – بشَهنین
در
بَ
 
درز - سوراخ
هِل
درخور
دامه – دَمِه
 
درست
تیمو – وَج
درآمدن
بِشِه – بمه
 
دوستی
دوزی
درآمدنی
بشَهنین – بمهنین
 
درشت
دِژد
دراز
دروز
 
درشتی
دژدی
درازی
دروزی
 
درفش
بیز
درازکشیدن
گِنی
 
درگاه
درگو
درازکشیدنی
گِنیهنین
 
درو
دِوَن
درآوردن
بِواردِه
 
دروکردنمحصول
دِوِی
درآوردنی
بواردهنین
 
درمان
دامون
درآوردنلباس
اَیواتِه
 
درمانده
دَمانده
درآوردنچیزیاززمین
پِواتِه
 
دروغ
دِیی
دربار
دربور
 
دروغگو
دِییاَووت
دربان
بَچی
 
دروگر
دِوَنچی
درپوشچرمیخمره
سَلَه
 
دریدن
پواَکاردِه - پزورنِه
درتنگناقراردادن
چاپِشته
 
دریا
دِیو
درخت
دو
 
دریاچهطبیعی
بیل
درختافرا
کَکو
 
دریاچهمصنوعی
 هِستِل
درختچه
کول
 
دریچه
هِل
درجه - شماره
خوت
 
درّه
دَ
 
دزد
دِزد
 
دفاع
دیفو
دزدیدن
دِزدِی
 
دکّان
توکون
دزدیدنی
دِزدهنین
 
دگمه
دوگمه
دست
داست
 
دل
دل
دستاس
داستور
 
دلّاک
دلّوک
دستاویز
داستهموچه
 
دلّال
دلّول
دستبند
داستینه – بوزگان
 
دلالت
دلولت
دستچین
داستهچِن
 
دلبر
دلاَبَه
دستکش
داستهگویهوِ
 
دلبستن
دلباستِه
دستوپاشکسته
شِلهگود
 
دلتنگ
دلتانگ
دستگیر
داستاَگات
 
دلخواه
دلِپیَه
دستگیری
داستگاته
 
دلدادن
دلدوئِه
دستمال
داستهمول – داسمول
 
دلدادنی
دلدوئِهنین
دسته
داسته
 
دلسرد
دلسارد
دستةخوشةحبوبات
چانگَه
 
دلسردی
دلساردی
دستهدار
داستَین
 
دلسوز
دلاَسوت
دشت ( اولینپول )
سِفتَه
 
دلسوزی
دلاَسوتی
دشتبان
قوروقچی
 
دلشکستن
دلآرشتِه
دشمن
دِشمِن
 
دلشکستنی
دلآرشتَهنین
دشمنی
دِشمِنهتی
 
دلمرده
دلماردَه
دشنام
دِژمون
 
دلو ( سطلآب )
دول
دعا
دِوو
 
دلیل
دلیل
دعوت
تفلیک
 
دُم
دوم
دعواکردن
پِچِخِه
 
دماغ
ونی
دغل
دَغلَتی
 
دمپخت
پِشَهپات
دف
دَپ
 
دم
دم
دفعه – نوبت – باره
کَرَه
 
دمل
سِک - زوکَکه
 
دمیدن ( فوتکردن )
ووژَیِه
 
دوقلو
ایکیز
دمیدنی
ووژَنین
 
دویدن
تِلِی
دنبال ( عقب – پشت )
پِش – دوما
 
دویدنی
تلهنین
دنبالکردن
سهِتِهی – دَهِتِهی – سَقِنِهی
سَماندهی،سَگنهی
 
دونده
اَتِل
دنبالکردنی
سهِتِهنین – دَهِتِهنین – سَقِنِهنین
سَماندهنین،سَگنیهنین
 
دویست
دِصا
دنبه
دومَه
 
ده (عدد)
دا
دندان
داندون
 
دِه
دی
دندانقروچه
داندونَهجریسکی
 
دهان
گَو
دندانه
داندونَه
 
دهم
دامینجی
دنده
داندَه
 
دهیک
دااَندهای
دو ( عدد )
دِ
 
دیار
دیور
دواندوان
تلِیتلِه
 
دیه( بهایعضوبدن)
دِیَه
دوازده
داودِ
 
دیدار
دیدور
دوام
دَووم
 
دیدن
ویندِه
دوباره – بازهم
ایکَرَن – اوژَن
 
دیدنی
ویندهنین
دوختن
دوتِه
 
دیر
پِشو
دوختنی
دوتَهنین
 
دیری
پشویی
دود
دو
 
دیروز
زینَه
دودکشزیرتنور
گلفَه
 
دیشب
زینهشانگو
دودمان
دودِمون
 
دیگ
غََزَن
دوده
هیس
 
دینار
دینور
دور
دویَهرو
 
دیوار
دیوو
دوربین
دوربِند – وینوک
 
دیوانه
شیت
دوری
دویهرویی
 
ذ
 
دوشیدن -  دوشاب
دوشِه - بوئَه
 
ذات
ذوت
دگمه
پولک
 
ذرت
مَکَهگاندِم
دوغ
دو
 
 
 
 
ر
 
 
رسوا
رِسوو
راحت
روحت
 
رسوایی
رسوویی
راز
روز
 
رسیدن
رَسِهی
راست
روست
 
رسیدنی
رَسَهنین
راستوعمود
دیک
 
رِشتن
رِشتهی
راسو
پورسِغ
 
رشتةآش
پِژَه
راش ( درخت)
اَلوش
 
رشوه
رِشوَه
راضی
روضی
 
رفتگر
اَرِت
رام
 
 
رفتن
شِ
ران
بود
 
رفتنی
شَهنین
راندن
رومِه
 
رُفتن
رِتِه
راندنی
رومَهنین
 
رُفتنی
رتهنین
راه
رو
 
رقص
راقص
راهرفتنبصورتکشیدننشیمنبرزمین
کونهفِرس
 
رقاصه
اَراقص
راستدست
روستیل
 
رقصیدن
راقصهی
راهی
روسَهی
 
رقصیدنی
راقصهنین
رأی
رای
 
رقصاندن
رُقصونِه
رایگان
مِفت – مجانی
 
رقصاندنی
رقصونیه نین
رُب
رِب
 
رکاباسب
اوزَنگی
ربا
نِزول
 
رَگ
رَق
ربودن
رِوویِه
 
رگه
رَقَه
رتیل
بِ – بِهو - هِرپانگ
 
رمیدن
دَرَمِه
ردّ ( نشان)
ریز - ریه
 
رنج - رنجور
رِنج،کوروغ - اَهنَز
رساندن
روسنِه
 
رنجاندن
رِنجونِه
رَستن
رَخِه
 
رنجیدن
رِنجییِه
رسم
دَب
 
رنده
راندَه
 
رنگ
رانگ
 
روشنکردن
ووشنِه
رنگپریده
رانگهوو
 
روشنکردنی
ووشنیهنین
رنگسیاهوخرماییدرناحیةستونفقرات
رَش
 
روشنشد
وَشَه
رنگارنگ
رانگبَرانگ
 
روغن
روعان
رنگینکمان
پیهژنههانه
 
روغنی
روعانین
روا
رَوو
 
رونما
دیمهنِمو
روییدن
بِمِهی
 
روی ( فلز)
روف
روییدنی
بِمَهنین
 
رها
رَخِه
روبهآفتاب
هاییم
 
رهایی
رَخِهی
روبروشدنباهم
دیمبَدیم
 
رهانیدن
روخنهی
روباز
دیماوژ
 
رهاییدنی
روخنیهنین
رو
دیم
 
رهگذر
رودَیَهوارد
روبوسی
دیممَچِنِه
 
ریش
ریش
روباه
رِووس
 
ریختن
اَیکاردِه
روبندعروس
دوآق
 
ریختنی
اَیکاردَهنین
روح
روف
 
ریزش
اَیمِه
رود
رو
 
ریسمان
ژییَه
رودخانه
روئَهخونَه
 
ریسمانبلندجهتبستناشیابرحیوانات
شَلیت
روده
رویَه
 
ریسمانپهنجهتنگهداریپالانحیوانات
کِشِه
روسری
پِلِندِه
 
ریواس
 
روسریکوچک – سهگوش
لَچَک
 
ز
 
روز
روژ
 
زاغ
کَجَلَه
روزه
روژه
 
زالزالک
سِگِلَه- شیگلَه
روزنةسقفبام
کِلو
 
زالو
زَلِه
روشن
روشون
 
زانو
زولباند
روشنایی
روشونی
 
زاییدن
زاندِهی
 
زائو
اَزاند
 
زناشویی
ژِنِ  مِردی
زباله
خِلت
 
زنانه
ژنینَه
زبان
زِوون
 
زنبور
بِزانگ
زبانکوچک
پِشنَق
 
زنبورعسل
مِش
زبانةآتش
اَلوو
 
زنبیل
زانبول
زبر
دِژد
 
زنجبیل
زانجهفیل
زخم
یارَه
 
زنجیر
زِنجیر
زخمی
یارَهین
 
زنخدان
چونَه
زدن
ژِی
 
زندان
زیندون
زدنی
ژَنین
 
زندانی
زیندونی
زرد
زارد
 
زنده
بَژی
زردچوبه
زاردهجولَه
 
زندهباشی
بِژییوش
زرده
زاردینَه
 
زنگ
زانگ
زردی
زاردی
 
زوال
زَوول
زشت
بِوَج
 
زوج (جفت)
گیت
زشتی
بوجی
 
زود
رَ
زغال
زِوِل
 
زودی
رَیی
زفاف
زفوف
 
زور
زو
زکات
زکوت
 
زورمند
زوماند
زلف
زِلف
 
زوزه
زوززَه
زمستان
زمستون
 
زهرآگین
زهرین
زمین
وِرَه
 
زهرچشم
چَشَهتارس
زمیننرمباطلاقی
زِق
 
زیاد
وِیی
زمینلرزه
بومهلارزَه
 
زیادکردنسرعت
خوتدوئه
زن
ژِن
 
زیادی
وییاَتی
زنهمراهعروس
آندَنَهژِن
 
زیارت
زیورت
زنا
زِینو
 
زیارتگاه
تِبَه
 
زیان
زیون
 
ر
زیبا
ماحبوب
 
زیبایی
ماحبوبی
 
زیر
ژییو
 
 
زیربغل
کَشَهبِن
 
 
زیرپیراهن
جونَهشَیی
 
زیرورو
ژیوپیو
 
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 14:52  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{چ}و{چ}{ح}و{خ}


 
 
جا
وِرَه
توبره
تومَه
 
جاآوردن
جوواردِه
توپ
توُپ
 
جاافتادن
وِرَهاَیگنِه
 
 
جاانداختن
وِرَهاَقاندِه
 
 
جایزه
جایزَه
توتون
توتون
 
جاجیم
جَجیم
 
 
 
جاده
جودّه
 
 
جادو
جودو
جگر
یَقَهبِند
جارو
گِزِه
 
جگرسفید
پِف – شِش
جارویدرستشدهازترکههاینازکدرخت
کِلَهگِزِه
 
جلوزغ ( جلبک)
وَزَکَگو
جام
جوم
 
جلّاب
جلاب
جان
جون
 
جلّاد
جلّود
جاندار
جونین
 
جلو
نا
جانماز
جَنماز
 
جلیقه
جلِخته
جاهل
جوهیل
 
جماعت ( جمعیّت)
جمات
جاهلی
جوهیلتی
 
جمع
گِرد
جثّه
جثّه
 
جمعکردن
دَپارچنه - پِپارچنه
جدا
جو
 
جمعه
 اَینه
جدّی
جیدّی
 
جمعی( کارجمعی)
کواَینَه
جذام
جذام
 
جنّ
جِن
جذامی
جذامین
 
جنازه
جَنوزه
جرعه
تِلَه
 
جنایت
جنویت
جرم
جرم
 
جنس
جینس
جسارت
جسورت
 
جنسماده
موئَه
جُستجو
جِستجو
 
جنسنر
نِیَه
جَستن - جهیدن
واشتِه
 
جنگ
جانگ
جسد
جسد – لَش
 
جنگل
ویشَه
جشن
جِشن
 
جنگیدن
جانگِه
جشنبرداشتمحصول
اورَهخونه
 
جو
یَو
جعبه
یِشیگ
 
جویآب
جو
جغد
بایقوش
 
جواب
جَووب
جفت
گیت – گیته
 
جوابآرییانهگرفتن
هونِه
جفتک
دِجِفتی
 
جوان
جِوون
 
 
 
جوانی
جِوونی
 
چاق
کوک
جوالدوز
شولدوژ – پَردوژ
 
چاقی
کوکی
جوجه
کیژَه
 
چاقو
چَخو
جوجةنر
سوکلَه
 
چاقویبزرگ
قمالتی
جوجةماده
وِرَه
 
چاله
چوله
جوجهتیغی
ژَژِِه
 
چانه
چونه
جوراب
گویَوِه
 
چانهحیوانات
بوکَه
جورابپشمی
شولَهگویَوِه
 
چاودار
چودار
جوشانجوشان
گِلَهگِلَه
 
چاه
چول
جوشزدنصورت
بِژِه
 
چای
چایی
جوشاندن
گِلونه
 
چپ
چپ
جویدن
جویِه
 
چپدست
چپیل
جویدناستخوان
کِرتِنِه
 
چپر
چپر – پِرچین
جویدنی
جویَهنین
 
چپق
چپق
جونده
اَجو
 
چتر
چتر
جوین
یَوین
 
چخماق
چخمق
جهیزیّه
جِهِز
 
چدن
چدان
جیب
جیف
 
چرا؟
چِرو
جیرجیرک
سیسارگ
 
چراغ
چو
جهنّم
جهندِم
 
چراغخوراکپزی
پیلهتَه
جهنمی
جهنّمی
 
چراگاه
چورنیهوِرَه
چ
 
 
چراندن
چورنِه
چادر
چادره
 
چراندنی
چورنیهنین
چارک
چوئَک
 
چربین
روعانین
چاره
چوره
 
چرتزدن
هانووَهژِه
چاشت
چوشتَه
 
چرخ
چرخ
 
چرخچوبی
گِردول
 
چفتدر
جَفتَه
چرخنخریسیدستی
چا
 
چکش
چکوچ
چرخاندن
گوردِنِهی
 
چکشبزرگ – پتک
پوک
چرخاندنی
گوردِهنیهنین
 
چکشچوبی
توخمَخ
چرخیدن
گاردِهی
 
چکمه
چکمَه
چرک
چرک
 
چکّهکردن - چکیدن
تِکِی
چرکین
چرکین
 
چکیدنی
تکَهنین
چرم
پُوست
 
چگونه
چهجورَه
چرمپهندورکپلحیوانات
رونَهکِ
 
چلاندن
پِخِسنِه
چرمی
پوستین
 
چلیدن
پِچِلِسکیِه
چریدن
چاردِه
 
چماق
چومَخ
چریدنی
چاردهنین
 
چمن
چیمَن
چسب
چسب
 
چَموش
 
چسبیدن
دَچِکِه
 
چنار
چینور
چسبیدنی
دچکهنین
 
چند؟
چاند
چشاندن
چوشتِنه – چوشاندِهی
 
چندش
بِز
چشاندنی
چوشتِهنیهنین،چوشاندهنین
 
چندیپیش
لادی – لادَی
چشیدن
چاشتِه
 
چنگ
چانگ
چشیدنی
چاشتهنین
 
چنگزدنسریع
دَواشتِه
چشم
چش
 
چنگالغذاخوری
چانگول
چشمبندی
چشباستِه – چشمهوسو
 
چنگالعلف
شَنه
چشمچران
چشاَچورن
 
چنین
ژِگو
چشمغرّه
چشهپورِن
 
چوب
چو
چشمبدنظر
لَوظ
 
چوبنازک
چولَه
چشمه
هونی
 
چوبدستی
لَوو
چغالهبادام
 
 
چوبی
چویی
چغندر
چَغِندِه
 
چوپانگوسفند
گََلان – گَلهوون
 
چوپانگاو
نوفیان – نوفیهوون
 
حامله
بَوِه
چوس ( بادروده)
پِس
 
حامی
حومی
چلاق
چولق
 
حباب
تاپولَه
چون
چون
 
حجاب
حجوب
چهعجب
ماغول
 
حجامت
حجومت
چه؟
چی – چیچ
 
حداقلّ
نامالا
چههنگام ( چهوقت)
کِینَه
 
حدقه
حدقه
چهار
چو
 
حراج
حروج
چهاردستوپارفتن
زَوِهزَوِه
 
حرارت
اَلوو – داندَمو
چهارده
داوچو
 
حراست
حِووس
چهل
چِل
 
حرام
حروم
چیدنمحصول
چِنِه
 
حرف
گََپ
چیدنی
چِنیهنین
 
حرفنشنو
دَمَرَس
چیدناشیاءرویهم
دَچِنِه
 
حرص
رِک
چیزیاشیءبدردخور
وَج – وَژ
 
حساب
حیسوب
چینخوردن
پِجوجِیِه
 
حسّاس
حسوس
چینه  (دانهمرغ)
چینه
 
حقالزحمهآسیابان
کِوِژَه
چینهدانمرغ
چیلاندون
 
حقّه
گَلد
چینی  ( ظروف )
چینی
 
حصار
چَپَر
ح
 
 
حُکم
حِکم
حاشا
حَشه
 
حلّاج
حلّوج
حاصل
حوصیل
 
حلال
حلول
حاضر
حوضه
 
حلزون
 
حاجی
حوجی
 
حلق
خِلخَه
حال
حول
 
حملکردنبار
کِرنِه
حالا
اِسه - اِسَت
 
حمال
حامبال
حالت
حولت
 
حمام
حموم
 
 
حمایت
حمویت
 
خاکی
خوکین
حنا
خانَه
 
خاگینه
چانگورو
حنجره
خِرتَه
 
خال
خول
حواله
حووله
 
خالدار
خولین
حیا
حیو
 
خاله
خالَه
حیاط
حیوط
 
خالی
تَیی
حیض
 حِنض - عودَت
 
خالص
خولص
حیله
حیلّه
 
خام
خوم – کول
حیوان
حَیوون
 
خامی
خومی – کولی
حیوانبیشاخ
کولَه
 
خامبودن
خومتی – کولتی
خ
 
 
خاموشی
اوکشیِهتی
خائن
خاین
 
خاموشکردن
اوکشته
خارج ( بیرون)
بَ
 
خاموشکردنی
اوکشتهنین
خارجکردن
بِواردِه
 
خاموششدن
اوکشیه
خارجکردنی
بِواردَنین
 
خامه ( پشم )
خومه
خارجشدن
بِشِه
 
خامهخوردنی
خومهتو
خارجشدنی
بِشَهنین
 
خان
خان
خاراندن
تِرنِه
 
خانه
کَ
خاراندنی
ترنیهنین
 
خانهآباد
کَاووِن
خارپشت
ژَژِِه
 
خانهخراب
کَخلیس – کَخلیت
خاریدن - خارش
حَیَه
 
خاویار
کِرِه
خاشاک ( خس )
پوش
 
خایه
خویَه
خاطر
خوطِه
 
خبر
خبَه
خاک
خوک
 
خبره
خِیبره
خاکستراجاق
کیهدولهخوک
 
ختنه
ختنه
خاکشیر
شیوران
 
خجالت
خجولت
خاکروبه
خلط – لِشت
 
خجل
خجیل
 
خدا
خِدو
 
خرناسه
خورّه
خدایی
خدویی
 
خروس
سوک
خر
حَه
 
خروسخوان ( سحر)
سوکان - سوکحاند
خریّت
حَهتی
 
خروار
خروور
خراب
خروب
 
خریدعروسی
رِچ
خرابه
خروبَه
 
خریدن
حِرِیه- سِی
خرابی
خروبی
 
خریدنی
حریهنین – سَنین
خراج
خروج
 
خریدار
اَحِر
خراش
 
 
خز
پوست
خراشیدن
 
 
خسارت
خسورت
خراشیدنی
 
 
خسته
اوگِنِه
خربزه
خاوزَه – خامزه
 
خستهکردن
اوقانده
خورجین
خِرجین
 
خستهکردنی
اوقاندهنین
خرچنگ
گانگل
 
خستهشدن
اوگِنِی
خُرد
حِرد
 
خستهشدنی
اوگنیهنین
خُردکردن
آنجِه
 
خسیس
چِنِق
خردکردنی
آنجهنین
 
خشت
گِلی
خرده
حِردَه
 
خشخاش
خاشخاش
خردسال
گََدهلی
 
خشک
حِشک
خرس
حِرس
 
خشکی
حشکی
خرک
خرک
 
خشکیدن
حشکوبِه
خرگوش
حَووش
 
خفاش
شبپر
خرما
خمو
 
خفهکردن
توسنِه
خرمگس
حَموز
 
خفگی
تَسِهی
خرمن
خَمَن
 
خلاص
خلوص
خرمنکوبقدیمیچوبی
وَل
 
خلاصه
مَخلَص
خرمهره
حَهمِرَه
 
خلعت
خَلَت
 
خَم
شات
 
خواستن
پیِه
خُم – خمره
نِییَه
 
خواستنی
پیهنین
خمیدن
شاتبِه
 
خواندن
حانده
خمیدنی
شاتبهنین
 
خواندنی
حاندهنین
خمیازه
گَوَهوِنج
 
خواهر
هووَه
خمیر
حمی
 
خواهرزاده
هووَهزو
خمیرپختهنشدهدورنان
لامَه
 
خواهرزن
بالدوز
خمیرمایه
حَمییوز
 
خواهرشوهر
اِیَه
خنجر
خَنچَل
 
خواهرناتنی
هووَهلِگ
خنده
سِرِه
 
خواهری
هووه تی
خنداندن
سرونه
 
خوب
چوک
خنداندنی
سروهنیهنین
 
خوبی
چوکی
خندیدن
سِرِی
 
خود
اِشتان
خندیدنی
سرهنین
 
خودش
اشتانسَه
خندق
خاندخ
 
خودبین
اشتاناَویند
خنچه
خومچه
 
خودخواه
اشتاناَپی
خنک
سَرین
 
خودم
اشتانسَه
  خوی
خو
 
خودی
اشتانی
خواب
حان
 
خوراک
خورک – زِموز
خوابآلود
حانلی
 
خوراندن
حاردونه
خوابوبیداری
حِتلیاوقو
 
خوراندنی
حاردوئهنین
خوابآشفتگی
حانبَسَه
 
خوراننده
اَحاردون
خواباندن
حِتونه
 
خوردن
حاردِه
خواباندنی
حتونیهنین
 
خوردنی
حاردهنین
خوابیدن
حِتِه
 
خورش
خوروش
خوابیدنی
حتهنین
 
خورشید
حَشی
خوابگاهمخصوصبزوگوسفند
وونَه – پَسَهوره
 
خوشگل
ماهبوب

خوش
خوش
 
داخلشدن
دَشِهی – دَوِهی
خوشبخت
بختهوَر
 
داخلشدنی
دَشِهنین – دوهنین
خوشه
حوشه
 
داخلکردن
دَقانده
خوک
خوگ
 
داخلکردنی
دقاندهنین
خوچ( نوعیگلابی)
خِچ
 
داد
دود
خون
خون
 
دادوفریاد
دودوفریود
خونابه
خوناوو
 
دادن
دوئه
خونآشام
خونپیهشوم
 
دادنی
دوئهنین
خونی
خونین
 
دهنده
اَدَه
خیار
خیو
 
دار
دور
خیاط
دِرزی
 
دارکوب
دو  اَکو
خیال
خیول
 
دارو
دَوو
خیانت
خیونت
 
داس
دو
خیر
خَیر
 
داسبزرگعلفچینی
درگز
خیّر
خیرماند
 
داسعلفخردکنی
چین
خیره
مُت
 
داسچوببری
دَگیس
خیرهشدن
موتَهژَه
 
داستان
نَقل
خیس
تار
 
داشتن
بِ
خیساندن
دَخِسنِه
 
داشتنی
بنین
خیسشدن
دخسیه
 
داغ
دوغ
خیلی
خَیلی
 
دام
دومه
خیلیکوچک
ایِپَختَهلی
 
دامودواب
مول
خیگ
خِنگ
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 14:48  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{ب}و{پ}و{ت}


 
 
بااین
بِمِنَه
 
 
بااینها
بِمونّه
انگشتکوچک
موجولهآنگشت
 
بابا – پدربزرگ
بوبو- پِیهدَده
 
باتو
بَتِنَه
 بار

بوُ


بارگیری
بوگاتِه
باتلاق
 باتّق - زِق
 
باروت
بوروت
باخت
اَدی – اَری
 
باریدن ( بارش)
ووئِه
باختن
اَدیدوئه- اَریدوئه
 
باریک ( نازک)
نوزِک
باختنی
اَدیدوئنین- اَریدوئنین
 
باشما
بَشمَنَه
باج
بوج
 
باز ( پرنده)
بوز
باجناق
باجنق
 
باز ( وا)
اوژ
باد
وو
 
بازار
بوزور
بادشمالی
هِر
 
بازداشتن
ناهاشتِه
بادجنوبی
گِمِژ
 
بازداشتنی
ناهاشتَهنین
بادآورده
ووواردَه
 
بازدید
بوزدید
بادبرده
ووبارده
 
بازکردن
اوکاردِه
بادبزن
وواَژَن
 
بازگرداندن
اوگوردونِه
بادکنک
نیزه،  قوق،واخگَنه،گول
 
بازگشتن
اوگارده
بادمجان
بودمجان
 
بازماندن
پِشماندِه
باره ( نوبت)
کَره
 
بازو
بوزو
بار
بو
 
بازهم
اوژن – هنییَن
باران
کولوک
 
بازی
هویَه
بارآور
بواَوَه
 
باطن
بوطین
باربر
بواَبَه
 
باعث
بوعیث
باربستن
بوباستِه
 
باغ
بوغ
بارداریحیوانات
بَوِه
 
بعدی – بعداً
پِشو- پِشنهکی
باداریانسان
بالهبَهبولو
 
باما
بَمَنه
بارشنمنمباران
شِغ
 
بانک
بانگ
بارفروش
بواَهات
 
بانگوآوازگاو
وانگ
بارکش
بواَبَه
 
باوفا
بَفوین
بارکشی
بوباردِه
 
باور
بووَه
 
باید
بَپییَه
 
برادرزن
غَین
باهم( یکجا)
یَدِنَه – ایجو
 
برادرشوهر
هیوَه
باهوش
هوشین
 
برادرناتنی
بِوَهلِق
بجا
بَجو
 
برادری
بِوَهتی
بجنب
بِلِو
 
برایچهکسی
کیرو
بچه
هِردَن،هردان-  بالَه
 
برخاستن
پِبِه
بچهدان
هرداندون
 
برخاستنی
پِبَهنین
بخار
بوغ
 
بردن
باردِه
بخاری
پیچ
 
بردنی
باردهنین
بخت - بختک
باخت - قَرَه
 
برداشتن
پِگاته
بخش
باخش
 
برداشتنی
پگاتهنین
بخشش( بخشیدن)
باخشِه
 
برشتن( سرخکردن)
اوبِشتِه - بِشتِه
بخشیدنی
باخشَهنین
 
برشتنی
بِشتهنین
بخیل
پخیل
 
برف
وا
بخل ( بخیلی)
پخیلهتی
 
برفی
وایین
بخیه
بخیه
 
براق
ویریکین
بد
بِوَج
 
برق
برق - ویریک
بدی
بِوَجی
 
برکت
برکت
بدهبستان
دوئه  استِه
 
برگ
لیوه
بدن
جون
 
برگرداندن
پگوردنِه
بدهکار
قرضِخو
 
برگرداندنی
پگوردنیهنین
بدهی(قرض)
دوئهنین - قارض
 
برگزیدن( انتخابکردن)
بَگمکارده
برآمدن
بِمِه
 
برگزیدنی
بگمکاردهنین
برآمدنی
بِمَهنین
 
برگشتن
اوگارده
برابر
بروبر
 
برگشتنی
اوگاردهنین
برادر
بِوَه
 
برنج
بِرز
برادرزاده
بِوَهزو
 
برنجنیمدانه
حِردهبِرز
 
برنز
برنج
 
بلدبودن ( دانستن)
زِنِی
برّه
وَه
 
بلدرچین
وِردِه
بریان
بوریان
 
بلعیدن
اَیباردِه
بریدن
بِرِی
 
بلغور
وِرشَه
بریدنچوبدرختوتبدیلآنبهتخته
کَشِه
 
بلکه
گاسی
بریدنی
بریهنین
 
بلند
بارز
بریدههایپارچه
ریشه
 
بلندی
بارزی
بُز
بِز
 
بلندگو
زواَووت
بزغاله
کِچی
 
بلور
بلول
بزک( آرایش)
بزَک
 
بلوط
بَلِل
بزکوهی
کوژبِز
 
بلوطیرنگ
رَش
بس(کافی)
وَس
 
بله
بله
بستر( رختخواب)
وِرَه
 
بم ( صدایکلفت)
سِراف
بستن
باستِه - دَباستِه
 
بنا
بنّو
بستنی
باستهنین – دَباستَهنین
 
بنایی
بنّویی
بستنچیزیبهجایی
اوباستِه
 
بندانگشت
باند
بسیار
وِیی
 
بنیان
بنوره
بشقاب
نیمچه
 
بو
بُو
بقچه
بوقچه
 
بودار
بُویین
بغض
غویه – غِووشَه
 
برسچارپایان( شانه)
غَشو
بغل
وَ – وَنگو
 
بوییدن
بوکاردِه
بقیه - باقیمانده
اَماندَه
 
بوته
کول
بکر
بوکره
 
بوجاری
کامالکارده
بلا
بَلو
 
بودن
بِی
بلال
مَکَه – مکهگاندیم
 
بوسه
مَچ
بلبل
بِلبِل
 
بوسیدن ( بوسهزدن)
مَچژِه – مَچکاردِه
 
بوسهزدنی
مچژَهنین
 
بیرونشدن
بِشه
بوقلمون
هَشترخون
 
 20    بیست 
ویست
بهارثماندن
میروث
 
بیرونکردن
بِغانده - بِکاردِه
به ( میوه)
بی
 
بیرونانداختنچیزیازدهان
بِتویِه
بهخاطراو ( برایاو)
چَوِهرو – اَوِهرو
 
بیشتر – بسیار
وِیی
بهآن – بهآنها
بَوِه – بَوون
 
بیشه
ویشه
بهاین – بهاینها
بِمِه – بِمون
 
بیضه
گِند
بهدردخوردن
وَج
 
بیکار
بِکوره
بهخوابرفتن
اوهانشِه
 
بیکاری
بکورهتی
بهار
اَوَهسور
 
بیکس
بِکَس
بهاره
اَوَهسوره
 
بیکسی
بِکَسی - بکسهتی
بهانه
ماهنه - مَهنَه
 
بیگانه
یاد
بهتان
بِهتون
 
بیگانگی
یادی
بهره
باهره
 
بیخوبن
بِن
بهشت
وَئیشت
 
بیل
بور
بیات
پانزیَه
 
بِلو ( سنگتیزکن)
سانگ
بی ( بدون)
بِ
 
بیمار
نوخَش
بیتاب
بِتوو
 
بیماری
نوخشی
بیتابی
بِتووی
 
بیماریپوستیهمراهباخارش
گِوِندن
بیچاره
بِچوره
 
بیولد
بِسون
بیچارگی
بِچورَهتی
 
بین ( میان)
مِینه
بیخود
بِخود
 
بیندوپا
مِنگَل
بیخودی
بِخودی
 
بینا
اَویند - اَییند
بید( درخت)
وییَین
 
بینی
وِنی
بیداد
بِدود
 
بینمک
سِس
بیدار
اوغو
 
بیهوده
هَدر
بیداری
اوغوی
 
بیوه
وِوَه
 
 
بیهوش
بِهوش
 
پاکی
پُوکی
بیهوشی
بِهوشی
 
پاکدامن
پوکهدومَنَه
پ
 
 
پاکردن
تاکاردِه
پا
لِنگ
 
پاکردنی
تاکاردهنین
پاافزارلاستیکی(گالوش)
کَلوش
 
پاکیزه
پوکیزَه
پاییز
پوز
 
پاکیزگی
پوکیزهتی
پاییزه
پوزه
 
پالان
پولون
پایین
سارو - ژِیو
 
پایمال
پویمول
پابهپا
لنگبَلنگ
 
پانزده
داوپِنج
پابرهنه
پوبَهنسو – پواَوو
 
پایینآوردن
اَیواردِه
پاچه
پوچه
 
پایان
اُرهخ
پاداش
پودوش
 
پایانباریدنبرفوباران
اوژِه
پادشاه
پودشو
 
پایه
لَمَه
پارچ
تونگ
 
پاییدن
چَشکاردِه
پارچه
پارچه
 
پاییدنی
چشکاردَهنین
پارچةحملظروفداغ
دیزهپَلو
 
پتک
پوک
پارچةکهنه
کانَهپَلو
 
پختن
پاته
پارسال
پونَه
 
پختنی
پاتهنین
پارسکردن
دَوَخِه
 
پختوپز
پاتِپِژ
پارو
هِییَه
 
پخشکردن
باخشوکاردِه
پاره
پوئَه
 
پخشکردنی
باخشوکاردهنین
پارهکردن
پِزورنِه –پوئهکارده - پِسِندِنه
 
پخشکردنآبدرزمینزراعی
اووپِهاشتِه - پِهانجِه
پارهگی
پوئَهتی
 
پدر
دده
پاشنه
پوشنه
 
پدربزرگ
پیهدده – یولَهدده
پاشیدن
پِشاندِه
 
پدرزن
هَسویَه
پاشیدنی
پشاندهنین
 
پدرشوهر
هَسویَه
پاک
پُوک
 
پدری
دَدَهتی
 
 
پدرناتنی
دَدَهلِگ
 
پژمرده
پَشیلییَه
پَر
پور
 
پستان
پِشتون
پُر
پُور
 
پستاندام
گوآن
پررو
سَلیطه- دیمِن - دیمدو
 
پسته
پوسته
پراکندن
پِشاندِه
 
پسر
زوئَه
پراکندنی
پشاندهنین
 
پسرناتنی
زوئَهلگ
پراندن
پورنِه
 
پسفردا
پاشا
پراندنی
پورنیهنین
 
پسینفردا
پاشتَهاَچَن
پرت
پارت
 
پسند
بَگَم
پرتابکردن
قاندِه
 
پسندیدن
بگمکاردِه
پرتابکردنی
قاندهنین
 
پشت
پِشت
پرتقال
پارتهخول
 
پشتبار
شَلَه
پرخاش
تَشَر
 
پشتبهآفتاب
نِسو
پرچین
پِرچین
 
پشته
توپَه
پرده
پردَه
 
پشتمازه
پِشتهمِرَه
پرستو
کَجَلَه
 
پشتی
پِشتونه
پرسیدن
پارسِهی
 
پشگلگوسفند
گَلارد
پرسیدنی
پارسَهنین
 
پشم
پاشمَه
پرش
واشتِه
 
پشمی
پاشمَین
پرشبهبالا
پِواشتِه
 
پشمالو
پاشمولَین
پرشبهپایین
اَیواشته
 
پشه
هونِیَه
پرنده
اَپَر
 
پُف
پِف
پرواز
پَرِی
 
پُک
پوک
پروانه
لولَهپَر
 
پل
پارد
پرشیب
تِش
 
پلاس
پَلوس
پریروز
پَینَه
 
پلک
پیلَه
پسپریروز
پَیتَه
 
پلکان
پوپلینگه
 
پلنگ
پلانگ
 
پهلوان
پهلَهوون
پلو
پِلو
 
پهلوانی
پهلَهوونتی
پماد
پاماد
 
پهن ( گشاد)
هوویژ
پناه
پنوه
 
پِهِن
پَین
پنبه
پانبَه
 
پهنکردن
اوقانده
پنبهزن
حلاج
 
پهنا
هوویژی
پنج
پِنج
 
پیه( چربی)
پی
پنجاه
پِنجو
 
پی ( دنبال)
دومائو
پنجره
پِنجَه
 
پیدرپی
یَدِهدومائو
پنجه
پِنجه
 
پیاده
پیودَه
پند
پاند
 
پیاز
پیوز
پنهان
نِینو
 
پیرارسال
پییونه
پنیر
پَنی
 
پیاله
پوی  له
پوچ
پوچ
 
پیتنفتحلبی
چَللگ
پود
پو
 
پیچدادن
بوروق
پوزه
بوکَه
 
پیچاندن
بوردوئه
پوست
پوست
 
پیچاندنی
بوردوئهنین
پوستگیاهان
لو
 
پیچیدن
بورهاردِه
پوستةشلتوک
پین
 
پیچیدنی
بورهاردَهنین
پوسیدن
پِخِهی
 
پیداکردن
ویندِه
پوسیدنی
پخَه نین
 
پیداشدن
چییِه
پوسیده
پِخِهی
 
پیر (سالخورده )
پی
پول
پول
 
پیرزن
پیهژِن
پولاد
پولو
 
پیرمرد
پیهمِرد
پولک
پولک
 
پیری
پیهتی
پونه
پونه
 
پیراهن
شَیی
پهلو
پالو
 
پیش
نا
 
پیشاب
چومون
 
تاریک
توکی
پیشانی
چَکوت
 
تازه
توژَه
پیشبند
دوشلوگ
 
تازهگی
توزَهتی
پیشین
نانهکی – ناندَکی
 
تازی ( سگشکاری)
تازی
پیلهور
چرچی
 
تازیانه ( شلاق)
شللوق
پیلهوری
چرچیهتی
 
تاوان
توون
پیغمبر
پَقومبر
 
تاول
چلوخکه – چلوخَه
پیمودن
پِیهی
 
تببرفکی
دَبوقی
پیمودنی
پِیَهنین
 
تبخال
بِژِه - چلوخکه
پینه
پینه
 
تبر
تَوَه
ت
 
 
تبرزین
توَرزینگ
تاب (بازی)
کوف
 
تبرک
تبَهرک
تاب ( توان)
توو
 
تبولرز
تَولارز
تاباندن
اَیتُووِه
 
تپّه
تَپَه
تاباندنی
اَیتُوونیِهنین
 
تجدید
تژدید
تابدادن
لوکنِیَه
 
تخت
تاخت
تابستان
تووستون
 
تخته
تاختَه
تابستانی
تووستونی
 
تخم
توم
تابش
اَیتَوِه
 
تخمماهی
کِرِه
تابلو
تَبلو
 
تخممرغ
اویه
تابوت
توبوت
 
تخممرغنارس
وِلومَه
تابه
تووَه
 
تخمشپش
رِشک
تاپال ( فضولاتاحشام )
کَرمَه
 
تر( خیس)
تار
تاج
توج
 
تراخم
تِرهخوم
تاجر
توجر
 
تراز
تَروز
تار
تار
 
ترازو
تاوزِه
تارعنکبوت
کورَهتَنِهپِتَه
 
تراشه ( چوب)
توشه
 
 
تراشةنازکوخارمانند
پازگه
 
تشت
تِشت
تراشیدن
توشِهی
 
تشتچوبی
لوکَه
تراشیدنی
توشهنین
 
تفاله
تِلف
تربخوردنی
تَییف
 
تفریح
تفرِح
تردوشکننده
کِرچ
 
تفنگ
تیفانگ
ترس
تارس
 
تقسیم
باخشو
ترساندن
تورسِهنی
 
تکانتکان
اوشوندَشون
ترساندنی
تورسِنیهنین
 
تکاندادن
لِوونه- لوکنیه - دلوکنیه
ترسو
تارسو- اَتارس
 
تکاندادنی
لوونیهنین - ==
ترسیدن
تارسِی
 
تکانخوردن
لِوِی
ترسیدنی
تارسهنین
 
تکانخوردنی
لِوَنین
ترش
تِرش
 
تکیهدادن
دَهاشتِه
ترشک ( گیاه)
ترشانگ – ترشهگوسولو
 
تکّه
تیکَه
ترشی
تِرشی
 
تکّهتکّه
تیکهتیکه
ترشیدن
تِرشِی
 
تکیهکردن
اودوئِه
ترشیدنی
تِرشهنین
 
تگرگ
ترقِز – تاقرز
تَرَک
تَکَه
 
تلاش
کِرکِر
ترکاندن
توکنیه
 
تلخ -  تلخی
تِل - تِلی
ترکاندنی
توکنیهنین
 
تَلّبرفی
شَپَه
ترکیدن
تَکِی
 
تلمبةآبچاه
ناسوز
ترکیدنی
تَکَهنین
 
تماشا
تامشو
تَرِه
تورَه – ترَه
 
تمام
اورَخ
تریاک
تِیوک
 
تماممقدارچیزی
گِرد
تریاکی
تیوکی
 
تمشک
هِندِل
تریت
تِلتَه
 
تَن ( بدن )
تان
تسبیح
تاسبی
 
تُنُک
تَنِک - سِرَک
تسلط
زاکون
 
تنباکو
تانبَکو
 
تنبل
تانبل
 
توسلبرایشفاعت
دَویتِه
تنبلی
تانبلی
 
توفان
تِفون
تنبلبودن
تانبلتی
 
تولهسگ
کِتَه – کوتوله
تند
توو
 
تهدیگ
بِنهکور
تندی
تووی
 
تهمت
تُهمت
تندوفوری
اَلبَهل
 
تهی
تَیی
تنقلات
چَرَز
 
تیانچه
تیانچه
تنگ
تانگ
 
تیرکمان
تی - تیکامبو
تنگه
تانگَه
 
تیرکافقیسقفخانه
تی
تنگی
تانگی
 
تیز
تیژ
تنور
تَنو
 
تیشه
تاشتَه
تنوره
تنوئَه
 
تیغ
تیَه
تنها
یاولی
 
تیغسلمانی
آستَه
تنهایی
یاولیَتی
 
تیله
موزی
تنیدن
پِتِی
 
ث
 
تو ( ضمیر)
تِ
 
ثابت
ثوبیت
توالت
مَوال – مُستراح
 
ثبت
ثفت
توان
توو
 
ثواب
ثَووب
توانستن
زِنِئی
 
          ج
 
توبه
توبَه
 
 
توبره
تومَه
 
 
توپ
توُپ
 
 
توت
تُوت
 
 
توتفرنگی
ئِه
 
 
توتون
توتون
 
 
 
 
 
 
تور
تور
 
 
 
پِف – شِش

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 14:44  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق مختصرکلمات فارسی با تالشی عنبران{آ}و{ا}

         

آ

 

 

آتش

اُتَش

آئینه

اووَینَه

 

آجر

کَرپیچ

آب

اوو

 

آچار

آچَر

آباء

اَبو

 

آخر

اُخو

آباد

اوبود- اوون

 

آخرت

اوخِرَت

آبادی

اوبودی

 

آخرین

اُخونَنی

آبپز

گِلونیه

 

آخور

حور

آبتنی

دَنشتِه

 

آدامس

وَنجی

آبدهان

تُ

 

آدامسسفید

شاوَنجیمستقینهونجی

آبدار

اووین

 

آذرخش

آوَههو

آبرومند

آبروماند

 

آدم

اودَم

آبستن

بَوِهبالَهبَبولو

 

آدمیان

اودمون

آبسه ( تورم )

پاندوم

 

آدمخوار

اودَماَحه

آبشار

اُواَیشوره

 

آدینه ( جمعه)

اَینَه

آبشدن ( ذوب)

اوبِ

 

آذوقه

اوذوقَهزِمور

آبکردن

اوکاردِه

 

آراستن

دَروستِه

آبکش

پِلوپارزِن

 

آرام

اوروم

آبکشیدن ( شستن)

اوپِکاردِه

 

آرامش

اورومی

آبکشیدنازچاه

اوبِواردِه

 

آرایشگر

دَللوک

آبکی

اُووین

 

آرد

اوردَه

آبگرم

تاتاُو

 

آردبیز

پِرجین

آبگیر

هِستِل

 

آردی

اوردَین

آبگلآلود

لیل

 

آرزو

آرزو

آبله

اُوَلَه

 

آرزومند

تامارزی

آبی ( کبود)

کاوو

 

آرنج

نِوِنجَنه

آبیاری

اودوشتِه

 

آرواره

اَنگ

       

 

 

 

 

آشکارا

اوشکویی

آروغ

گَوَهوِنجَه

 

آشنا

اوشنوتانئش

آری ( لفظتأیید)

ها

 

آشنایی

اوشنوییتانئشَهتی

آزاد

اوزود

 

آغازکنندهبازی

ناهیل - نافیل

آزادی

اوزودی

 

آغشتن

قاطی

آزار

اوزو

 

آغشتنی

قاطیکاردَنین

آسان

هوستون

 

آغل ( طویله)

طَوولَه

آسانی

هوستونی

 

آغوز

هِش

آستانآستانةدر

بَوییَهبَرَنگوبَلِت

 

آغوش (بغل)

وَهوَنگو

آستر

اوستُور

 

آفت ( بلا)

اوفَت - بَلو

آستین

کَشَه

 

آفات

اوفَتونبَلون

آسمان

اوسمونهَوو

 

آفتاب

هَشی

آسمانی

اوسمونیهوویی

 

آفتابپرست

کَلهکافچ

آسایش- آسودگی

اوسویی

 

آفتابی (روبهآفتاب)

هاییم

آسیاب

اوسیو

 

آفتابگردان

هشیگارداش

آسیابان

اوسیان

 

آفتابه

اوتوفَه

آسیب

اوسیب

 

آفریدن

اوفِیِه

آسیبدیدنازجن

زَفَه

 

آفریدگار ( خدا)

اویَفَه (خِدو)

آش

آش

 

آفریدنی

اوفَهیَنین

آشدوغ

دونَهآش

 

آفرین

آفرین

آشامیدن

پِشومِه

 

آقا

اَقه

آشامیدنی

پشومهنین

 

آقایی

اَقهتی

آشپز

آشپِز

 

آگاه ( بیدار)

اوقو

آشتی

دوستبِه

 

اگر

اگَم

آشغال

اَشغالخِلطوخَشه

 

آلت ( وسایل)

دیلَگ

آشکار

اوشکو

 

آلبالو

آلبالی

         

آلو

دانبول

 

آورنده

اَوَه

آلوزرد

قیصی

 

آویشن ( گیاه)

هَلومدور

آلوچه

اَیی

 

آویزانکردن - آویختن

اَهاشتِه

آماده (حاضر)

حوضِه

 

آویختنی

اَهاشتَهنین

آمادگی

حوضِهئی

 

آهسته

هوستَه

آمادهشدنبرایحملهکردن

مِر

 

آهستهآهسته

هوستههوستهگهدهگهده

آماس

پاندوم

 

آهستگی

هوستهلی

آماسیدن

پاندهمه

 

آهک

اوهَک

آمپول

دارزن

 

آهکی

اوهکین

آمدن

وومِه

 

آهن

اوسِن

آمدنی

اومهنین

 

آهنین

اوسِنین

امرودجنگلی

خِچ

 

آهنگ

هَوو

آموختن

اوموتِه

 

آهو

جیران

آموختنی

اوموتَهنین

 

آیش

چِوِه

آنیکی

اَیلَه

 

الف

 

آنطورآنگونه

ژََگو- ژَتَینه

 

ابد

ابد

آنطرف

اَدیم- اَتون

 

ابر

آو

آنهم

اَوَن

 

ابرنزدیکبهزمین

هِر

آنانآنها

اَوون

 

ابرو

باو

آنجا

اَورَه - اَیو

 

ابری

آوه

آنجاست

اَیوی

 

ابریشم

آوشم

آنجاها

اَقِنو

 

ابزار

ابزور- دیلگ

آواره

آواره

 

ابلق

آلَه

آوارگی

آوارهتی

 

ابتر

لومَه

آواز

خَبَه

 

اثاث

اَثوث

آوردن

واردِه

 

احشام

مول

آوردنی

واردنین

 

آثار

اوثور

         

اجاره

اِجوره

 

ارتباط

ارتبوط

اجاقزمینیقدیمی

کِییََه

 

ارتش

آرتش

اجبار

اِجبور

 

ارث

ارث

اجل

اجل

 

اردک

بیلی

احتیاط

هودی

 

ارزان

اوجوز

احتیاج

اَژو

 

ارزانی

اجوزی

احسان

اِحسوناَیسون

 

ارزش

ارزش

احضار

اِحضور

 

ارزن

آرزِن

احمق

آخمَخ

 

ارزیدن

گِنِه

احوال

اَفول

 

ارّه

اره

اختراع

اِختروع

 

ارةبزرگ

کلهبِر

اخته

آخته

 

ازدهام

ازدهوم

اخطار

اخطور

 

ازدواج( عروسی)

وَیَه

اخگر

موتَه

 

ازرق ( رنگ)

کاوو

اخم

دیمدیاناَیکاردِه

 

ازکجا

کورااو

اخلاق

اخلوق

 

ازگیل

زِر

ادا

ادو

 

ازنو ( دوباره)

اوژَن

ادب

ادب

 

ازهمپاشیدن

پِوِشگیه

ادامه

ایدومَه

 

ازهمپاشاندن

پِوِشگنِه

ادامهداشتنطولانی

دَکَشِه

 

ازهمدریدن

ایوِشگنِه

ادرار

چومون

 

اسارت

ایسورت

اذان

اذون

 

اساس

اسوس

اذیتوآزار

کورِغ

 

اسب

آسب

اذیتکردن

پیارِش

 

اسباب

اسبوب

ارابه

اَربه

 

اسپرس

سِبِست

اراده

اِیرودَه

 

اسپند

اوزرریگکودونه

ارباب

اربوب

 

استاد

اوستو

         

استادی

استویی

 

اصلاح

اصلوح

استخوان

آسته

 

اضافه

اِضوفه

استخوانلگنپا

اومبَه

 

اطاعت

اطوعت

استخرکوچک ( چاله)

خِل

 

اتاق

اِیتوق

استر( قاطر)

قاطه

 

اطراف

گِردو - هَندَوَر

استعفا

استعفو

 

افتادن

اَیگنهگلوبِه

استفاده

استفوده

 

افتادنی

اَیگنیهنینگلوبهنین

استفراغ

پِواردِه

 

افسار

نِختَه

استقبال

نابِشِه

 

افشاندن

پِشانده

استقلال

استقلول

 

افکندن

اَیغانده

استکان

اسکان

 

افکندنی

ایغاندهنین

اسرار

اسرور

 

اقتدار

زاکون

اسکناس

اَسکِنوس

 

اقربا

اقربو

اسلحه

اسلحه

 

اقلیم( آبوهوا)

هَووسوت

اسم

نوم

 

اکنون- الآن

اِسَه - اِسَت

اسهال

لَوَهشو

 

اگر

اگَم

اسناد

اسنود

 

الاغ

حَه

اشاره

اشوره

 

التفاتتوجه

پیرنِمات

اشتباه ( سهو)

سَف

 

الکل

آلکور

اشک

آرس

 

الکدانهدرشت

کامال

اشکنه

سوغانسو- اویهشولون

 

الکدانهریز

پِرجین

اشتها

اشتفِه

 

الماس

الموس

اشخاص

اشخوص

 

الوار - تخته

تاخته

اشرار

اشرور

 

الهام

الهوم

اشغال

اشغول

 

امان

امون

اصطلاحبرایمزةبسیارترش

زَخکوو

 

امانت

امونت

اصرار - التماس

لووَه

 

امام

اموم

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

امروز

امروژ

 

انگور

آنگِه

امسال

اِمسور

 

اول

سِفته

امشب

اِمشانگو

 

اوایل

وَه

امکان

امکون

 

اولاد

آولود

امید

اومی

 

ایستادن

پِمانده

امیدوار

اومیدو

 

ایستادنی

پماندهنین

انار

انو

 

ایشان

اَوون

انبار

آنبو

 

ایل

اِل

انبردست

انبور

 

اینطرف

اِمتون(اِندیم)

انبرزغال

مَشَه

 

اینیکی

اِنگله

انجیر

اِنجی

 

این

اِم

انداختن

شودوئه

 

اینهم

اِمَن

انداختنی

شودوئَهنین

 

اینجا

اِییو

اندام

اندوم

 

اینجاها

اِغِنو

اندودن

آندوئه

 

اینجارا

اِمرَه

انسان

انسون

 

اینها

اِمون

انسانیت

انسونیت

 

اینجاست

اِیو

انعام

انوم

 

ایمان

ایمون

انفاق

انفوق

 

اینطوراینگونه

اِمجور

انقراض

دَوَهسِیِه

 

ایوان

ایوان

انگبین( عسل)

آنگیبین

 

اهرم

دِلامآوازهاوزه

انگشت

آنگِشتَه

 

 

 

انگشتانةدرو

مَژانگِل

 

   

انگشتانةخیاطی

اوسکوک

 

 

 

انگشتری

آنگِشتِه

 

   

انگشتشست

کلهآنگشت

 

   

انگشتکوچک

موجولهآنگشت

 

   
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 14:41  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

مطالب قدیمی‌تر